खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सहजकर्ताको लिखित र मौखिक परिक्षा अर्को सुचना नभए सम्मका लागि स्थगित गरिएको वारे