अ.न.मी.को नतिजा प्रकाशित गरीएको सम्वन्धमा सूचना ।।