नेपाल सरकार, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रमवाट प्रकाशित न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागी निवेदन दिने वारे सूचना ।।। निवेदन पेश गर्न आ - आफ्नो वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ ।